PRZERWA URLOPOWA OD 22 CZERWCA DO 04 LIPCA 2022. Złożone zamówienia będą realizowane od 05 lipca.   
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminRegulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.  Sprzedawca

 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.flagi-24.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 3. BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy. BOK telefonicznie informuje o Produktach i udziela pomocy Klientom korzystającym ze Sklepu.

 4. Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 5. Konsument -  Klient, o którym mowa w § 1 pkt 4 dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Strony - Sprzedawca i Klient.

 7. Konto Klienta - podstrona serwisu Sklepu Internetowego, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać: Kupony Rabatowe, informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów w Sklepie Internetowym.

 8. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 9. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta.

 10. Login Klienta - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 11. Produkt - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym.

 14. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.).

 15. Treść - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) jakie są zamieszczane w Sklepie Internetowym.

 16. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 2. Sklep Internetowy oraz BOK prowadzone są przez Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub BOK umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz udziela Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 4. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

 5. Klienci posiadają dostęp do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek do 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu https://www.flagi-24.pl.

 7. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

 8. Korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych koniecznych do przeglądania serwisów internetowych i komunikacji elektronicznej.

 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego przez Klienta w celu:

 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

 • dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

 1. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego zawierać mogą elektroniczne obrazki, znane również jako puste gify, pozwalające na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronach Sklepu Internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Informacja o cenie podawana na stronach Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4.4. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu Internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

§ 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.

 2. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

 3. Klient ma możliwość korzystania z dostępnych funkcjonalności Konta Klienta.

 4. Zarejestrowanie transakcji w Koncie Klienta oraz wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu wskazanymi w Koncie Klienta umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Konta Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta, do momentu wyrażenia wszystkich zgód. Wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym jest dobrowolne, ale konieczne dla obsługi funkcjonalności Konta Klienta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

 7. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej,

 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

 • korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów,

 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówień, w tym za pośrednictwem BOK.

 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, w tym za pośrednictwem BOK, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, Konta Klienta lub Usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści § 5.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień § 3.10 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zapewnia mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację danych Klienta pozbawionego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego zgromadzonych w ramach funkcjonalności Konta Klienta.

§ 4. Zamawianie Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.

 1. Klient może zamówić wybrane Produkty (zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4.4 Regulaminu.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową https://www.flagi-24.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 3. Po dokonaniu Zamówienia Produktu poprzez Sklep Internetowy, Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep Internetowy, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i załącznik zawierający Regulamin. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

 4. Sprzedawca po zweryfikowaniu treści zamówienia, a w szczególności dostępności Produktów, prześle Klientowi wiadomość e-mail zmieniającą status zamówienia na „Zamówienie przyjęte”. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.

 5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4.4. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

 6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy:

 • przelewem bankowym,

 • poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym,

 • za pobraniem w przesyłkach pocztowych i kurierskich.

 1. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od rodzaju zamawianych produktów oraz od wartości zamówienia.

 2. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 3. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.

 4. Sprzedawca może dostarczyć zamówione Produkty przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia. Jako zwykłą najtańszą formę dostawy Sprzedawca uważa ekonomiczną, poleconą przesyłkę listową lub paczkę ekonomiczną Poczty Polskiej.

 5. Informacja o dostępności Produktu jest potwierdzana każdorazowo przy danym Produkcie w odpowiedzi na Zamówienie złożone na stronie Sklepu Internetowego.

 6. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

 7. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 8. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 9. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4.3.

 10. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik 1 do Regulaminu. Oświadczenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną, z adresu Konsumenta użytego do Zamówienia Produktów, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 • w wersji papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy umowę uważa się za niezawartą.

 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/Produktów na adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt/Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu/Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu/Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6. Reklamacje dotyczące produktów.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Produktu zakupionego przez tego Klienta.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z Umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 3.

 3. W terminie określonym w pkt 4 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 4. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. Reklamacje, z tytułu wad fizycznych i/lub prawnych należy składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną.

 6. Reklamowany produkt należy przesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawce niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dnia po odebraniu reklamowanego produktu.

 8. W przypadku uznania zasadności reklamacji i braku możliwości usunięcie wady, Sprzedawca dostarcza produkt wolny od wady. W przypadku uznania zasadności reklamacji i braku możliwości usuniecie wady oraz braku produktu wolnego od wady, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrotowi podlega również koszt dostawy wadliwego Produktu Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia wadliwego Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz BOK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub BOK, Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub BOK oraz o niewłaściwej jakości usług.

 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub BOK Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub BOK. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Sprzedawcy reklamacji.

 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego lub BOK.

 9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

§ 8. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu Internetowego lub BOK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem Internetowym lub BOK.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego BOK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym lub BOK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

§ 9. Spory.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2016.
 

Załącznik nr 1. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży produktu/produktów:
 

 • ........................................................................................................................................................................................................
 • ...........................................................................................................................................................................................................
 • ...........................................................................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................................................................... 

Data odbioru produktu/produktów: ….........................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta: ….................................................................................................

Numer dowodu zakupu: ….........................................................................................................

Data: …......................................................................................................................................

Podpis Konsumenta* …............................................................................................................. 

* tylko w oświadczeniach przesyłanych w wersji papierowej.


 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ
Urlop 2022